Jdi na obsah Jdi na menu
 


Stanovy ze dne 12. 12. 2014

3. 3. 2015

Stanovy spolku

 

Úplné znění schválené na členské schůzi ke dni 12. 12. 2014

 

 

Článek I

Úvodní stanovení

 

1)        Název spolku:
Spolek přátel historie jindřichohradeckých lesů a rybníků

 

2)        Sídlo spolku:
           Velké Podolí 135
           
378 62  Kunžak

 

3) Spolek přátel historie jindřichohradeckých lesů a rybníků (dále jen „Spolek“) ve smyslu ustanovení § 214 a následující   zákon č. 89/2012 Sb., a jako takový je právnickou osobou způsobilou k právnímu jednání.

 

4)        Spolek je dobrovolná, nepolitická a nezisková organizace, jenž je založen za účelem naplňování společného zájmu.

            Poslání spolku je zejména:

 

 • zrealizovat anebo se podílet na vytvoření expozice připomínající slavnou historii jindřichohradeckého lesnictví a rybníkářství,

 

 • provádět edukativní (výchovné) exkurze po stopách lesnické a rybníkářské minulosti na Jindřichohradecku se zaměřením na jindřichohradecké školy,

 

 • publikační činnost,

 

 • připomínat ta jména lesníků či rybníkářů, kteří se zasloužili o proslulost těchto, tak pro zdejší krajinu významných lesů a rybníků, a zároveň se starat o jejich již zanedbaná místa posledního odpočinku.

 

5) Práva a povinnosti členů i volených orgánu a vnitřní organizace spolku se řídí těmito stanovami, které jsou v plném znění uloženy v sídle spolku.

 

 

Článek II

Činnost spolku

 

1)        Hlavní činnost spolku směřuje ve vybudování expozice mapující historii lesnictví a rybníkářství na Jindřichohradecku.

 

2) Provozování hlavní činnosti spolku je spojeno s náklady, kdy může Spolek vykonávat i hospodářsky jiné výdělečné činnosti tzv. vedlejší, pro podporu hlavní činnosti.

 

3)        K podpoře hlavní činnosti vyvíjí spolek tyto činnosti vedlejší:

 

(a)        osvětové exkurze po stopách historie lesnictví a rybníkářství na Jindřichohradecku

 

(b)        publikační činnost

 

4)        Zisk z činnosti spolku lze použít pouze pro spolkovou činnost a správu spolku.

 

 

Článek III

Členství

 

1)        Členství ve spolku je dobrovolné. Členem spolku se může stát každá fyzická osoba starší    18 let, bez rozdílu pohlaví, vyznání, politického a sociálního zařazení, národnosti, rasy         a státního příslušenství. Členem spolku se může také stát právnická osoba, kterou bude           zastupovat její statutární orgán.

 

2)  Fyzická a právnická osoba se stává členem ke dni rozhodnutí výboru spolku, který na základě žádosti rozhodne na členské schůzi o jejich přijetí do spolku. Výbor spolku, může odmítnout přijetí žadatele o členství, pokud dojde k většinovému názoru, že přijetím žadatele za člena by bylo nebo mohlo být ohroženo řádného plnění poslání spolku.

 

3)        Členství ve spolku je individuální a čestné.

 

4)  Čestné členství může být uděleno pouze jednotlivcům, a to na základě rozhodnutí členské schůze.

 

5)        Ukončení členství:

 

(a)        dobrovolné vystoupení člena – členství končí dnem doručení písemného oznámení o ukončení členství,

 

(b)        úmrtím člena,

 

(c)        vyloučením člena – členství končí dnem doručení rozhodnutí o vyloučení člena ze           spolku; výbor sdružení má právo vyloučit člena, pokud svým jednáním porušuje      zásady a cíle spolku,

 

(d)       nezaplacením členských příspěvků do data vyhlášeným výborem, a to prvním            dnem prodlení,

 

(e) zánikem spolku nebo rozhodnutí členské schůze o jeho přeměně na jinou právní formu.

 

6)        Práva členů:

 

(a)        účastnit se činností spolku,

 

(b)        být pravidelně informován o dění ve spolku,

 

(c)        podávat návrhy, připomínky, vznášet dotazy orgánům spolku a obdržet odpověď na své podání,

 

(d)        volit a být volen do řídících a kontrolních orgánů spolku.

7)        Povinnosti členů:

 

(a)        platit členské příspěvky,

 

(b)        chránit a zachovat dobré jméno spolku,

 

(c)        dodržovat stanovy spolku.

 

8)        Členové neručí za případné dluhy spolku.

 

9)        Výbor sdružení je povinen vést jmenný seznam, který je neveřejný.

 

 

Článek IV

Orgány spolku

 

1)        Pro zabezpečení činnosti spolku jsou zařízeny následující orgány:

 

(a)        členská schůze,

 

(b)        výbor,

 

(c)        předseda,

 

(d)        kontrolní komise.

 

2)        Členská schůze je tvořena shromážděním všech členů spolku, ostatní orgány jsou volené.

 

3)  Funkční období volených orgánu je jeden rok. Členství ve volených orgánech zaniká (kromě smrti člena voleného orgánu) uplynutím funkčního období, nebo odvoláním člena voleného orgánu členskou schůzí pro hrubé porušení jeho povinností.

 

 

Článek V

Členská schůze

 

1)  Členská schůze je tvořena shromážděním všech členů spolku a je nejvyšším orgánem spolku. Členská schůze projednává činnost spolku za uplynulé období a přijímá další zásadní rozhodnutí o činnosti spolku pro nadcházející období, volí volené orgány spolku a hodnotí práci orgánů. Do její působnosti tak náleží:

 

(a)        určit hlavní zaměření činnosti spolku,

 

(b)        rozhodovat o změně stanov,

 

(c)        stanovování výše a splatnosti členských příspěvků,

 

(d)        schvalovat výroční zprávy o činnosti hospodaření spolku za uplynulé období,

 

(e)        schvalovat výsledek hospodaření spolku,

(f)        volit členy výboru, předsedu a členy kontrolní komise,

 

(g)        rozhodnout o dobrovolném rozpuštění spolku.

 

2)  Členská schůze je svolávána výborem spolku podle potřeby, nejméně však jednou za rok, a to bez zbytečného prodlení po vyhotovení účetní uzávěrky sestavené k 31. prosinci předchozího kalendářního roku.

 

3)  Na žádost nejméně jedné třetiny členů musí být svolána mimořádná členská schůze. Výbor je povinen svolat mimořádnou členskou schůzi nejpozději do osmi týdnů od doručení žádosti, která musí obsahovat uvedení důvodu a program mimořádné členské schůze. Nesvolá-li statutární orgán spolku zasedání členské schůze do třiceti dnů od doručení žádosti, může ten, kdo podnět podal, svolat zasedání členské schůze na náklady spolku.

 

4)  Právo zúčastnit se členské schůze, právo hlasovat, volit a být volen mají všichni členové spolku. Každý člen je oprávněn účastnit se zasedání a požádat i dostat na něm vysvětlení záležitostí spolku.

 

5)  Pozvánka na členskou schůzi spolu s jejím programem musí být rozeslána členům deset dní před jejím konáním. Místo a čas zasedání se určí tak, aby co nejméně omezovaly možnost členů se ho účastnit. Již svolané zasedání členské schůze lze odvolat nebo odložit.

 

6)  Každý člen má jeden hlas, hlasy všech členů mají stejnou váhu. Členská schůze je schopna usnášet se za účasti nadpoloviční většiny všech členů spolku.

 

7)  Jednání členské schůze řídí předseda, nebo jím pověřená osoba. Předseda vede jednání tak, jak byl jeho pořad ohlášen, ledaže se členská schůze usnese na předčasném ukončení. Záležitost, která nebyla zařazena na pořad zasedání při jeho ohlášení, lze rozhodnout jen za účasti a se souhlasem všech členů spolku oprávněných o ní hlasovat.

 

8)  Výbor zajistí vyhotovení zápisu ze zasedání do třiceti dnů od jejího ukončení. Zápis vyhotoví ten, kdo zasedání předsedal nebo koho zvolí členská schůze. Ze zasedání musí být patrné, kdo zasedání svolal, kdy se konalo, kdo jej zahájil, kdo mu předsedal, jaká usnesení byla přijata a kdy a kým byl zápis vyhotoven. Každý člen může nahlížet do všech zápisů ze zasedání členské schůze.

 

 

Článek VI

Výbor

 

1)  Výbor je druhým nejvyšším orgánem Spolku, řídí jeho činnost v souladu se stanovami a směrnicemi členské schůze po celé své funkční období.

 

2)  Výbor je statutárním orgánem a má minimálně 3 členy. Jednat jménem spolku může vždy jen předseda společně s dalším určeným členem výboru.

 

3)  Výbor odpovídá za řádné hospodaření spolku, kontroluje dodržování rozpočtových pravidel, schvaluje změny v rozpočtu, dbá na řádnou péči o majetek a o naplňování poslání spolku. Výbor vede a řídí práci spolku v období mezi členskými schůzemi, dohlíží na dodržování stanov a pečuje o jeho rozvoj. Výbor je oprávněn delegovat své pravomoce vybraným členům spolku, o kterých společně rozhodne na své členské schůzi.

 

4)  Výbor je svoláván předsedou podle potřeby, nejméně však čtyřikrát ročně. Výbor je usnášeníschopný pouze tehdy, když se zasedání zúčastní všichni členové výboru. Na schůzi výboru mohou být zváni dle potřeby i hosté.

 

5)  Pozvání na schůzi výboru musí být písemné a musí být odesláno s programem nejméně 14 dnů před termínem schůze.

 

6)  Předseda je povinen svolat do 15 dnů mimořádnou schůzi výboru, požádali jej o to nejméně polovina jeho členů s udáním důvodu svolání a programu schůze.

 

7)        Do výlučné kompetence výboru patří:

 

(a)        svolávat členskou schůzi,

 

(b) přezkoumávat a schvalovat rozpočet a roční uzávěrku hospodaření a následně je publikovat v rámci spolku,

 

(c)        dohlížet na řádnou péči o majetek a na veškerou hospodářskou činnost spolku,

 

(d)        přijímat členy, rozhodovat o jejich vyloučení,

 

(e) rozhodovat o odkladu, snížení nebo prominutí členského příspěvku členům, pokud pro to existují závažné problémy,

 

(f)        schvalovat interní organizační normy spolku.

 

 

Článek VII

Předseda

 

1)  Předseda je nejvyšším výkonným představitelem spolku a navenek za spolek jedná společně s jedním z dalších členů výboru. Podepisování za spolek se děje tak, že k názvu spolku připojí svůj podpis vždy předseda anebo zplnomocněná osoba, v tomto případě místopředseda spolku. Plná moc musí být v takovém případě udělena písemnou formou s přesným vymezením oprávnění a odpovědnosti zmocněné osoby a musí obsahovat věcný a časový rozsah zmocnění.

 

2)  Předseda je volen členskou schůzí ze zvolených členů výboru. Jeho funkční období je stanovené po dohodě s členskou schůzí na jeden rok, a to se týká i ostatních členů výboru a kontrolní komise.

 

3)  Předsedovi končí funkční období předáním funkce nastupujícímu předsedovi. Předání je nutné provést nejpozději do 14 dnů od zvolení nového předsedy.

 

4)        K výlučným kompetencím předsedy patři:

 • vedení členské schůze, ověřování její usnášeníschopnosti, pořízení zápisu z jednání,

   

 • svolávání a vedení schůzí výboru,

   

 • pracovní dohled nad zaměstnanci spolku.

 

5)        Předseda se řídí zákony ČR, stanovami spolku a rozhodnutími výboru a členské schůze.

 

6)  Předseda může delegovat některé své kompetence na další členy výboru, případně na další členy či zaměstnance spolku.

 

 

Článek VIII

Kontrolní komise

 

1)  Kontrolní komise má tři členy. Členy kontrolní komise volí a odvolává členská schůze z řad členů spolku. Kontrolní komise si ze svého středu zvolí svého předsedu. Kontrolní komise se zodpovídá členské schůzi.

 

2)  Členství v kontrolní komisi není slučitelné s členstvím ve výboru spolku. Členem kontrolní komise nesmí být osoba blízká členům výboru.

 

3)  Úkolem kontrolní komise je kontrolovat, zda činnost orgánů spolku a hospodaření spolku probíhá v souladu s obecně platnými předpisy, stanovami, organizačními normami spolku a rozhodnutím členské schůze a výboru.

 

4)  O výsledku kontroly předá kontrolní komise do 14 dnů předsedovi a následně členské schůzi písemnou zprávu. Zpráva musí obsahovat stručný záznam o postupu kontroly, výčet kontrolovaných oblastí, zjištěné nedostatky, jména osob, které za ně nesou odpovědnost a návrh na opatření k nápravě.

 

5)  Všichni členové, výbor spolku i zaměstnanci jsou povinni s kontrolní komisí v průběhu kontroly spolupracovat a poskytovat jí potřebné informace či vysvětlení a další požadovanou součinnost.

 

 

Článek IX

Majetek a hospodaření

 

1)  Prostředky na svou činnost získává spolek zejména z členských příspěvků, z dědictví a odkazů, z darů fyzických a právnických osob z tuzemska i zahraničí, ze státních příspěvků, nadačních grantů, z příjmů ze svých činností a z výnosů svého majetku.

 

2)  Veškeré získané prostředky musí být využívány ve smyslu těchto stanov, musí sloužit k financování činností naplňujících poslání a cíle spolku a k vytváření potřebných podmínek pro realizaci těchto činností.

 

3)  Prostředky spolku nesmějí být používány k obohacování fyzických a právnických osob. Platí to v plné míře i pro členy a zaměstnance spolku. Výjimkou z tohoto ustanovení tvoří řádná mzda či odměna sjednána na základě platných smluv.

 

4)  Spolek nabývá do svého vlastnictví, správy nebo užívání majetek, za účelem řádného naplňování poslání a cílů spolku.

           

5)        Hospodaření probíhá na základě ročního rozpočtu schváleného výborem.

 

 

Článek X

Závěrečná ustanovení

 

1)  Spolek může zaniknout dobrovolným rozpuštěním na základě rozhodnutí členské schůze nebo z jiného důvodu stanoveného zákonem.

 

2)  Dojde-li k zániku spolku, přechází jeho majetek na vypořádání závazků na organizaci, která má podobné poslání a cíle jako Spolek přátel historie jindřichohradeckých lesů a rybníků.

 

3)  Spolek přátel jindřichohradeckých lesů a rybníků vzniká dnem zápisů do spolkového rejstříku. V tento den nabývají tyto stanovy účinnosti. Jakákoliv změna stanov nabývá platnost dnem jejího přijetí členskou schůzí a účinnosti dnem, kdy budou vloženy rejstříkovým soudem do sbírky listin spolkového rejstříku.

 

 

Stanovy byly schváleny rozhodnutím ustanovující schůze Spolku přátel historie jindřichohradeckých lesů rybníků dne 12. 12. 2014 ve mlýně Vladimíra Krninského na Kunějovských Samotách.